Algemene Voorwaarden

De cursist moet de beschikking hebben over een computer met Internetverbinding.

Afwezigheid dient 24 uur voor aanvang van de les (op werkdagen) schriftelijk of per email te worden gemeld bij BTA vof.

De opdrachtgever (cursist) ontvangt van BTA vof een factuur voor het cursusgeld en dient deze binnen de betalingstermijn te voldoen.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Cursisten stellen BTA vof op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden. Hierbij wordt gedacht aan ADHD/Dyslexie etc., zodat daar tijdens de cursus rekening mee kan worden gehouden.

Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord tijdens en/of bij bijeenkomsten van BTA vof is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken.

U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, wanneer uw foto's niet op de website van BTA vof of op sociale mediapagina's van BTA vof mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

De (door de fotograaf) op het instituut van BTA vof of op locatie gemaakte foto's, van BTA vof ontvangen foto's en foto's, die op de website of sociale mediapagina's van BTA vof staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie. 

Door het verzenden van het aanmeldingsformulier of het online aanmeldingsformulier verklaart de (ouder/verzorger van de) cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met BTA vof.

Na ontvangst door BTA vof heeft de (ouder/verzorger van de) cursist(e) veertien dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren. Na start van de opleiding is annuleren niet meer mogelijk.

De overeenkomst wordt door BTA vof bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de cursist(e) of BTA vof een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.

Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan de eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.

Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele administratiekosten aan u doorberekend worden. Eventuele incassokosten zullen tevens voor uw rekening zijn.

Het lesmateriaal (boek, usb-stick) wordt eigendom van de cursist(e).

BTA vof heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met vier weken.

De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van BTA vof of van de apparatuur op de leslocatie.

BTA vof behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan door BTA vof verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).

De cursist(e) is verplicht BTA vof van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.

Als u niet tevreden bent over BTA vof kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door BTA vof opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.